1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

lundi 5 février 2007

TA^Y? CHAY BAU CU Quoc Hoi DOC DANG 2007 !bonjour vietnam 02:49 a french songsong: bonjour vietnamartist: pham quynh anh
Tags: bonjour vietnam

VIDEO Nhung Tai lieu Lich su !!

___

QUOC HOI DOC DANG LA QUOC HOI BU NHIN CUA DCSVN TU MAY CHUC NAM QUA !
QUOC HOI "DA DANG" (cuoi) CUNG LA QUOC HOI BU NHIN CUA DCSVN TU MAY CHUC NAM QUA !
Neu khong cuoi thi cung la " lot duong " cho su hinh thanh bau cu va che mat du luan ma thoi vi dcsvn cung chiem DA SO tuyet doi, nhu nam 1946, voi HCM !

. Vi sao tẩy chay bầu cử Quoc Hoi độc đảng 2007 !!! (Lm NV Ly )
. Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho VN của khối 8406

. 8406: Tiến trình dân chủ hóa VN gôm 4 giai đoạn 8 bước

. 10 điều kiện cơ bản thiết yếu dể có bâu cử Đa đảng Tự do Dân chủ thực sự

___

Ve TU DO DAN CHU NHAN QUYEN
Dan chu bip cua cs
Chuyen bau cu cua csvn
Day manh hon cao trao tay chay bau cu QH doc dang
Khang thu so 11 cua Khoi 8406
Ban chat cua cs la xao tra

Aucun commentaire: