1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

vendredi 26 janvier 2007

* Cac Hiep uoc, Thoa hiep, Hiep dinh, Hien Phap ...

Ve cac Hiep uoc, Thoa hiep, Hiep dinh, Cong ham, Hien phap, ...
Quoc te :
Văn bản:
-
-
Hien Phap :
Cong ham, nghi quyet ban nuoc:
-
Binh luan:
- Biên khảo
Ai đẻ ra hiến pháp 1959 (thực ra được biên soạn xong từ 1958), tại sao? ... Hồ cho hủy hiến pháp 1946, đẻ ra hiến pháp 1959 không thèm trưng cầu dân ý. ...
Và hiến pháp đó có giá trị cho đến năm 1960 khi hiến pháp 1959 được nhà nước ban hành. ... Tài liệu đảng Cộng Sản viết về thủ tục ra đời của hiến pháp 1959, ...
Như thế, Hiến pháp 1959 và các bản Hiến pháp 1980, 1992 sau này đều không có giá trị pháp lý. Do đó, tôi cho rằng việc đảng cộng sản Việt Nam tự ý thay đổi ...
01-01-1960: Ban hành Hiến Pháp thứ 2, gọi là Hiến Pháp 1959. – 05 đến 10-09-1960: Đại hội 3 đảng Lao Động. (tiếp tục củng cố miền Bắc, chiếu cố miền Nam) ...

Aucun commentaire: