1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

lundi 29 janvier 2007

HCM sam hoi o chua Dai Nam Quoc Tu (2006)

2006
HCM sám hối ở chùa Đai Nam Quốc Tự (Binh Duong) và bi các đồng chí nâng lên thành " thánh Hồ ", nhưng chưa được siêu thoát vì xác Hồ trong cái lăng Ba Đinh vẫn còn đó !

Nếu là " thánh " thì người dân chỉ biết theo tà đạo cs một cách mù quáng, tuyệt đối tuân theo những lời lừa mị của các Sư đồng chí quốc doanh.

Đạo lý VN không băng hoại dưới chế độ cs sao được ?

HCM: giáo chủ của Tà giáo cs tại VN


(Ngoc Lan sưu tâm)
__________

Aucun commentaire: