1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

samedi 27 janvier 2007

Nghi quyet quoc hoi VC ban lanh tho cho Tau 1999

NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI VIỆT CỘNG BÁN LÃNH THỔ


Cuối năm 1999 Việt Nam và Trung Quốc ký một hiệp ước phân định lãnh thổ giữa hai quốc gia mà thực chất là một hợp đồng bán nước. Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã giấu nhẹm Bản Hiệp Ứớc này. Sau đó đã có nhiều sự lên tiếng chỉ trích từ các giới trong và ngoài nước tố cáo Đảng CSVN nhượng lãnh thổ và lãnh hải của đất nước cho Trung Quốc vì quyền lợi riêng. Dưới những áp lực mạnh mẽ đến từ nhiều thành phần quần chúng, Đảng CSVN đã cuối cùng phải cho công bố nguyên văn bản hiệp ước phân định biên giới Việt-Trung ngày 29 tháng 8 năm 2002 tức là gần 3 năm sau khi ký. Ðể đánh giá thêm sự mờ ám của Ðảng CSVN qua tội lổi bán nước cho quan thầy Trung Cộng, Ðảng CSVN chỉ cho đăng văn bản hiệp ước trên điện báo (trang web) báo Nhân Dân để giới hạn độc giả trong nước. Trên trang web báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng CSVN ngày 29 tháng 8, 2002, phần "Tìm Hiểu Pháp Luật" đã đăng tải : Nghị Quyết Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam thông qua Hiệp Ước Nguyên văn bản Hiệp Ước biên giới trên đất liền Việt –Trung

---------------------o0o-----------------

Dưới đây là Nghị-Quyết của Quốc Hội Bù nhìn Cộng Sản VN Nghị Quyết của Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam thông qua Hiệp Ước Biên Giới trên đất liền Việt - Trung

***

NGHỊ QUYẾT 36/2000/QH10 ngày 09/6/2000 về việc phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
- Theo đề nghị của Chủ tịch nước;
- Sau khi xem xét báo cáo của Chính phủ, báo cáo của ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc thành đường biên giới hòa bình, ổn định và bền vững mãi mãi, góp phần giữ gìn và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, cùng tồn tại hòa bình.

3. Giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền triển khai sớm các việc làm cần thiết để ký kết Nghị định thư phân giới, cắm mốc và xác định bản đồ chi tiết; bố trí ngân sách thực hiện Hiệp ước; sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành liên quan tới quản lý đường biên giới; địa giới hành chính, sớm ổn định đời sống của nhân dân ở khu vực biên giới; cùng các cơ quan có thẩm quyền liên quan của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nghiêm chỉnh thực hiện Hiệp ước và xử lý đúng đắn, kịp thời những vấn đề phát sinh. Chính phủ tiến hành thủ tục đối ngoại về phê chuẩn Hiệp ước và thông báo, hướng dẫn các cơ quan hữu quan thi hành Hiệp ước này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000.

Chủ tịch Quốc hội NÔNG ĐỨC MẠNH


trich

Aucun commentaire: