1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

jeudi 25 janvier 2007

PALTALK: chat voice (Hoi luan qua Internet)

- Đường vào Paltalk : chat voice (học tiếng, nghe nhạc, hội luận)

- Đường vào Paltalk

Trung Duong

1-Để có thể dùng phương tiện thông tin Paltalk, bạn hãy vào website
- http://www.Paltalk.com

2-Click vào Dowload, bạn sẽ thấy 3 hình ảhh mô tả 3 bước :phải theo:

a--Bước thứ 1 có 2 hàng chử:
Dowload The Paltalk Messenger 9.0
Click Here And Start Chatting Now

Bạn click vào hàng Chữ màu Orange (nghieng) nầy

b--Bước thứ 2 có hình

và bạn click vào Run để dowload sofware Paltalk Messenger

c--Bước thứ 3 có hình

và bạn click vào Run để cài đặt Paltalk messenger vào computer của bạn

sau đó Solfware paltalk sẽ được cài đặt (Install) vào computer của bạn .

Ngay sau khi cài đặt xong, nó sẽ hiện lên một window để cho phép bạn ghi danh (Register) và bạn sẽ chọn một Nickname và password, email address và một câu hỏi an toàn (Security question) để Paltalk có thể giúp bạn lấy lại password nếu bạn quên.

Sau khi điền đầy đủ mọi chi tiết đòi hỏi thì bạn click vào Submit, Paltalk sẽ cho ngay một agreement để bạn chấp nhận (accept).. sau đó bạn click vào Finish , và bạn đả thành công trong việc ghi tên (Registration), sau đó một Visa Paltalk Messenger và một Icon sẻ nằm ngay ở tool bar phía bên tay phải của bạn, mỗi lần bạn start computer thì bạn click vào Icon và bạn có thể Start Paltalk thì Messenger sẽ hiện lên để cho bạn Login,
sau khi Login xong Paltalk sẽ hiện lên một Window gồm có 2 phần: phần bên tay trái là phần ngôn ngữ,để bạn chọn, bạn click vào hàng ngôn ngữ Asia/Africa/Australia thì phần bên tay phải sẻ cho các ngôn ngữ trong đó có Việt ngữ và sau đó bạn chon Voice Room, thí dụ Tiếng nói người dân trong và ngoài nước, bạn nhìn xuống phía dưới bên tay trái window bạn thấy có chữ JOIN màu cam, bạn click vào đây thì nò sẽ cho bản một Window khác chứa đựng tất cả những thứ bạn cần để nghe, để nói, giơ tay xin nói , điều chỉng âm thanh v.v., phía bên tay phải là hàng danh sách các chatter hiện diện, phía bên tay trái là vùng Text Chat. Bạn sẽ quen dần sau vài lần bạn ngồi nghe và bạn hiểu hết các chức năng tứng tượng hình trên màn ảnh.
Bạn có thể nói ( talk) sau khi bạn thấm nhuần cách dùng các tượng hình..

Trung Duong (tdnl ol)

---
- Đường vào Paltalk
- Cách sử dụng, mục đích, và sự hữu ích của chương trình Paltalk (phần 1)
- Cách sử dụng, mục đích, và sự hữu ích của chương trình Paltalk (phần 2)

- Paltalk : chat voice & text : download, install, create nickname
- Download Paltalk : chat voice & text : download, install, create nickname

- Pal-Webs Online
- Pal-Webs Online: Category: Asia / Africa / Australia, Sub Category: Vietnames

Aucun commentaire: