1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

jeudi 25 janvier 2007

Tinh chat phap ly cua chi thi 06-CT/TW (ls Ng. V Dai)

Tính chất pháp lý của chỉ thị 06-CT/TW của bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam
Nguyễn Văn Đài, luật sư từ Hà Nội.


Sau ngày 30-4-1975, đảng cộng sản được sự soi dẫn của chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa đất nước của chúng ta đến cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài 10 năm, nhân dân đói khổ lầm than, hàng triệu người phải vượt biển đi tìm tự do và hạnh phúc ở những vùng đất khác nhau trên thế giới. Mấy chục triệu người không đi được phải ở lại để tiếp tục theo sự lãnh đạo của đảng. Năm 1986, đảng cộng sản kiên định lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho việc đổi mới về kinh tế.

Hai mươi năm đổi mới kinh tế, nhờ nỗ lực của cả dân tộc Việt Nam cần cù chịu khó, nhờ tư bản nước ngoài mang tiền của vào đầu tư, nhờ đồng bào hải ngoại ngày đêm lao động vất vả để gửi tiền về nên kinh tế có khởi sắc, người dân bớt đói nghèo, nhưng so với những nước trong khu vực thì chúng ta vẫn lạc hậu và bị tụt hậu, có lẽ chẳng bao giờ đuổi kịp được họ. Quan chức cộng sản đã hình thành nên một giai tầng mới trong xã hội, phần lớn trong số họ không còn xuất thân từ tầng lớp công nhân, nông dân nữa, mà họ xuất thân từ tầng con cháu của những những người cộng sản thế hệ trước. Họ vẫn tiếp học tập, nghiên cứu và áp dụng chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng họ càng học tập, càng kêu gào sống và học tập theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thì lối sống đạo đức của họ càng tha hoá, tệ nạn tham nhũng đã trở thành quốc nạn, quan chức cộng sản tham nhũng đã trở thành giặc nội xâm và là kẻ thù của cả dân tộc Việt Nam. Giờ đây không biết được mấy phần trăm quan chức cộng sản dám hiên ngang tuyên bố rằng họ không tham nhũng tài sản của nhân dân? ai trong số họ dám công khai tài sản cho nhân dân giám sát? Khi mà lòng tin của nhân dân vào chính quyền cộng sản ngày càng giảm sút nghiêm trọng, trước nguy cơ bị nhân dân phế truất quyền lãnh đạo. Bộ chính trị đảng cộng sản đã vội vã ra chỉ thị số 06-CT/TW “yêu cầu toàn dân học tập để nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chúng ta cùng xem xét tính chất pháp lý của chỉ thị này:

Trong hiến pháp và cả hệ thống pháp luật của Việt Nam không có văn bản pháp luật nào qui định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có tên là “bộ chính trị”. Tại Điều 1 Luật ban hành các văn bản qui phạm pháp luật năm 1996 qui định về hệ thống văn bản qui phạm pháp luật và các cơ quan được phép ban hành văn bản qui phạm pháp luật, các văn bản của bộ chính trị - đảng cộng sản không được qui định tại Điều này. Như vậy các văn bản do bộ chính trị của đảng cộng sản ban hành là không có cơ sở pháp lý. Duy nhất tại Điều 4 Hiến pháp 1992 có nói đến đảng cộng sản, nhưng trong Điều 4 chỉ qui định đảng cộng sản theo chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh chứ không qui định cả dân tộc Việt Nam phải theo chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời trong Điều 4 còn qui định mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.

Điều 79 Hiến pháp qui định: “Công dân có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp, pháp luật…” Do đó công dân Việt Nam chỉ có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và pháp luật, chứ không có nghĩa vụ tuân theo chỉ thị của các tổ chức, đảng phái chính trị.

Việc bộ chính trị đảng cộng sản ra chỉ thị 06-CT/TW để bắt buộc mọi người dân phải tuân theo là vi hiến. Chỉ thị 06-CT/TW chỉ có giá trị trong nội bộ của đảng cộng sản, không có giá trị pháp lý để áp dụng bắt toàn dân Việt Nam phải tuân theo.
.
Nguyễn Văn Đài, luật sư từ Hà Nội.

Aucun commentaire: