1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

jeudi 25 janvier 2007

Video Tap Hop TN Dan Chu (ruoc duoc 2006)(phần 1) Rước Đuốc Dân Chủ VN-THTNDC.org
08:39
Rước Đuốc Dân Chủ Việt Nam, Marathon Nối Vòng Tay Lớn-Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam www.THTNDC.org, (XIN XEM TIẾP Phần 2, Search Video Collection posted by LEGRAPHIC [keyword])San Jose, California, ngày Rước Đuốc Dân Chủ Việt Nam, Marathon Nối Vòng Tay Lớn-Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam www.THTNDC.org, (XIN XEM TIẾP Phần 2, Search Video Collection posted by LEGRAPHIC [keyword])San Jose, California, ngày 16 tháng 7-2006 (more) (less)

(phần 2) Rước Đuốc Dân Chủ VN-THTNDC.org
09:47
Rước Đuốc Dân Chủ Việt Nam, Marathon Nối Vòng Tay Lớn-Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam www.THTNDC.org, (XIN XEM TÒAN BỘ Video Đấu Tranh vì Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam, Search Video Co Rước Đuốc Dân Chủ Việt Nam, Marathon Nối Vòng Tay Lớn-Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam www.THTNDC.org, (XIN XEM TÒAN BỘ Video Đấu Tranh vì Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam, Search Video Collection posted by LEGRAPHIC [keyword])San Jose, California, ngày 16 tháng 7-2006 (more) (less)

NguyenChiThien the dissident Poet
02:20
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nhận xét về Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ VN. San Jose, California, ngày 27-8-2006, tại buổi ra mắt Thi Tập Hoa Địa Ngục.
Tags:
vietnam nguyenchithien thtndc democracy

Aucun commentaire: